Tổ chức

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng: Mai Thị Ngọc Quỳnh

Phó Hiệu trưởng: Lê Minh Đức

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Kim Oanh

Phó bí thư chi bộ: Trần Lệ Hằng

Tổ trưởng tổ 1, 2, 3: Vũ Thị Thủy

Tổ trưởng tổ 4, 5: Trần Thị Hảo

Tổ phó tổ 1, 2, 3: Vũ Thị Hà

Tổ phó tổ 4, 5: Phạm Thị Kim Oanh